RODO

Szanowni Państwo,

     Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO. W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani i pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez naszą firmę tj. Wer.pl Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze świadczonych dla Państwa usług hostingowych i usług rejestracji nazw domen internetowych.

​​​​Pragniemy jednocześnie podkreślić, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień, ponad to co jest wymagane w ramach świadczonych dla Państwa usług. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Informatyczne – wer.pl Tomasz Sikora z siedzibą przy ul. Cienista 59/18; 31-831 Kraków (w skrócie „Wer.pl“ w dalszej części dokumentu), działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez rejestr Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 70530 (w skrócie Wer.pl)


Jakie dane gromadzimy?

Jako administrator danych osobowych gromadzimy Państwa dane osobowe („ Dane osobowe”) uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

1. Dla wszystkich podmiotów:

- Imię i nazwisko osoby kontaktowej klienta,
- Numer telefonu osoby kontaktowej klienta,
- Adres email osoby kontaktowej klienta
- Numer fax osoby kontaktowej klienta (opcjonalnie),
- Adres korespondencyjny (opcjonalnie)

2. Dodatkowo w przypadku klientów, którzy zarejestrowali się jako osoby fizyczne:

- Imię (imiona) i nazwisko klienta
- Numer PESEL klienta
- Adres zamieszkania klienta

3. Dodatkowo w przypadku klientów, którzy zarejestrowali się jako firmy:

- Nazwa firmy
- Adres rejestracji firmy
- Numer NIP, REGON

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

· zawieranie i realizacja łączącej nas umowy świadczenia usług hostingowych i/lub umowy rejestracji i odnowienia nazw domen internetowych, w tym realizacji obsługi reklamacji oraz obsługi awarii,

· realizacja obowiązków Wer.pl przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania, księgowania i archiwizowania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

· prowadzenia marketingu produktów i usług Wer.pl poprzez tzw. marketing bezpośredni,

· przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wer.pl, którym jest:

· zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w sieci

· realizacji płatności i dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Wer.pl może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi Wer.pl ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy i realizacji obowiązków Wer.pl przewidzianych prawem, ochrony praw Wer.pl zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Wer.pl w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Wer.pl może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów z Wer.pl do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wer.pl,

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.


Bezpieczeństwo i okres przechowywania danych osobowych

Wer.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie i adekwatne do zagrożenia środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Wer.pl i/lub przez podmioty Przetwarzające dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone zgodnie z powyższą informacją, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Wer.pl .


Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Wer.Pl w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Wer.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Wer.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Wer.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Wer.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Wer.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Wer.pl oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Wer.pl może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

- pod adresem mailowym: biuro@wer.pl

- lub pocztą polską na adres rejestracji firmy, tj.:

Centrum Informatyczne – wer.pl

ul. Cienista 59/18; 31-831 Kraków

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.