Działamy nieprzerwalnie od 2001 roku

RODO

Szanowni Państwo,

     Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO. W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani i pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez naszą firmę tj. Wer.pl Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze świadczonych dla Państwa usług hostingowych i usług rejestracji nazw domen internetowych.

​​​​Pragniemy jednocześnie podkreślić, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień, ponad to co jest wymagane w ramach świadczonych dla Państwa usług. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wer.pl Tomasz Sikora z siedzibą w Głęboka 75; 32-010 Luborzyca (w skrócie „Wer.pl“ w dalszej części dokumentu), NIP: 678-190-45-14 ; REGON: 356312347


Jakie dane gromadzimy?

Jako administrator danych osobowych gromadzimy Państwa dane osobowe („ Dane osobowe”) uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

1. Dla wszystkich podmiotów:

- Imię i nazwisko osoby kontaktowej klienta,
- Numer telefonu osoby kontaktowej klienta,
- Adres email osoby kontaktowej klienta
- Numer fax osoby kontaktowej klienta (opcjonalnie),
- Adres korespondencyjny (opcjonalnie)

2. Dodatkowo w przypadku klientów, którzy zarejestrowali się jako osoby fizyczne:

- Imię (imiona) i nazwisko klienta
- Numer PESEL klienta
- Adres zamieszkania klienta

3. Dodatkowo w przypadku klientów, którzy zarejestrowali się jako firmy:

- Nazwa firmy
- Adres rejestracji firmy
- Numer NIP, REGON

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

· zawieranie i realizacja łączącej nas umowy świadczenia usług hostingowych i/lub umowy rejestracji i odnowienia nazw domen internetowych, w tym realizacji obsługi reklamacji oraz obsługi awarii,

· realizacja obowiązków Wer.pl przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania, księgowania i archiwizowania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

· prowadzenia marketingu produktów i usług Wer.pl poprzez tzw. marketing bezpośredni,

· przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wer.pl, którym jest:

· zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w sieci

· realizacji płatności i dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Wer.pl może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi Wer.pl ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy i realizacji obowiązków Wer.pl przewidzianych prawem, ochrony praw Wer.pl zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Wer.pl w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Wer.pl może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów z Wer.pl do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wer.pl,

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.


Bezpieczeństwo i okres przechowywania danych osobowych

Wer.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie i adekwatne do zagrożenia środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Wer.pl i/lub przez podmioty Przetwarzające dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone zgodnie z powyższą informacją, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Wer.pl .


Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Wer.Pl w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Wer.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Wer.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Wer.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Wer.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Wer.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Wer.pl oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Wer.pl może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

- pod adresem mailowym: biuro@wer.pl

- lub pocztą polską na adres rejestracji firmy, tj.:

Wer.pl Tomasz Sikora

Głęboka 75; 32-010 Luborzyca

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.