Działamy nieprzerwalnie od 2001 roku

Tanie domeny - Regulamin promocji.

Regulamin promocji „Rejestracja domen za drobne!”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i podstawy na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Rejestracja domen za drobne!" (Promocja). Opis Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Organizatorami Promocji jest Wer.pl Tomasz Sikora z siedzibą w Głęboka 75; 32-010 Luborzyca (Wer.pl) (Organizator).
3. Promocja trwa od 10 września 2023r. do odwołania.

§2. Zasady udziału w Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (Uczestnik).
2. Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Promocja dotyczy i obejmuje wyłącznie rejestrację nowych domen o nazwach wg wzoru (symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków o ile nie wyklucza go regulamin rejestracji domen stosownego rejestratora):
*.pl
*.com.pl
*.net.pl
*.biz.pl
*.eu
i polega na obniżeniu ceny rejestracji domeny w pierwszym roku do kwoty 39zł brutto (cena promocyjna).
5. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi itp. chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
6. Przedłużenie nazw domen zakupionych w promocji „Rejestracja domen za drobne!” na kolejny okres abonamentowy odbywa się według aktualnego cennika Organizatora. Opłaty dotyczące Rejestracji oraz przedłużenia domen zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej Wer.pl .
7. Skorzystanie z Promocji wymaga akceptacji Regulaminu.
8. Uczestnik promocji może zarejestrować maksymalnie łącznie 10 domen w jednym miesiącu kalendarzowym po cenie promocyjnej. Pozostałe domeny będą rejestrowane po cenie wg cennika dostępnego na stronie Wer.pl bez promocji.

§3. Warunki Promocji

1. Oferta ulega unieważnieniu w przypadku, gdy okaże się, że jest niezgodna z prawem.
2. Oferta może zostać zmieniona lub odwołana przez Wer.pl z przyczyn technicznoorganizacyjnych, przy czym zmiana nie może pogorszyć warunków udziału Uczestników, którzy skorzystali z Promocji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Wer.pl, na której umieszcza się informację o Promocji.
2. Powyższy regulamin określa zasady promocji "Rejestracja domen za drobne!".
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia:
3.1 "Regulaminu świadczenia usług rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Wer.pl": https://www.wer.pl/pliki/Regulamin_Domeny.pdf
4. Organizator Promocji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2023 roku.
6. Regulamin będzie dostępny do wglądu, w czasie trwania Promocji w siedzibie Wer.pl oraz na stronie internetowej Wer.pl .

Rejestruj domeny

Promocja! Teraz nawet 50% taniej!

Dobry, tani hosting w promocji

Każdy pakiet posiada:

  • nieograniczony transfer,
  • nieograniczona ilość baz danych,
  • nieograniczona ilość stron,
  • panel po polsku i angielsku,
  • nieograniczona ilość domen,
  • nieograniczona ilość kont e-mail,
  • ftp, php, mysql, cron
  • autoinstalator aplikacji itp.

Napisz do nas:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapytaj nas:

Rejestracja domen z Wer.pl - wszystkie domeny w najlepszych cenach.